Skip til primært indhold

Pædagogiske metoder

I Specialcenter Syddanmark anvender vi neuropædagogik, psykodynamisk tilgang og anerkendende pædagogik.

Sådan arbejder vi

Hos Specialcenter Syddanmark vil vi gerne kendes på:

 • specialviden om borgere med udviklingshæmning, der udviser problemadfærd eller er domsfældte
 • individuelt tilpassede løsninger
 • at vi sætter borgeren først
 • ordentlighed i det vi siger og gør
 • en god barndom

Herunder kan du læse mere om vores værdier og de pædagogiske metoder og redskaber, vi bruger i vores daglige arbejde.

Neuropædagogik

Neuropædagogik og herunder neuropsykologi, handler om, hvorledes strukturer i hjernen regulerer adfærd og tænkning. Sammenhænge mellem færdigheder og særlige centre i hjernen. Og hvad hjerneskader, udviklingsforstyrrelse og hæmning betyder for en persons evne til at handle og reagere.

Neuropædagogik handler om at koble den psykologiske viden med pædagogiske strategier og redskaber, så borgeren får de bedste betingelser for trivsel og udvikling.

Psykodynamisk tilgang

Her handler det om at forstå hvilke indre processer, der ligger bag en given adfærd samt vigtigheden af at forstå sig selv i relation til mennesker, som har en forstyrret psykodynamik.

Anerkendende psykologi og pædagogik

Herunder Systemisk teori, der tager udgangspunkt i idéen om, at alle mennesker har deres egen for­ståelse af verden og sig selv, og at der ikke findes nogen objektiv sandhed om, hvordan tingene er. Problemer opstår i relationer og systemer, vi mennesker befinder os i, og at alle gør deres bedste ud fra de forudsætninger, de har. 

Vores pædagogiske metoder og redskaber

Rehabilitering

”Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats”. (Citat: Hvidbogen om Rehabilitering).

I Specialcenter Syddanmark er borgeren altid i centrum for den indsats og støtte vi yder. Borgeren støttes til at forholde sig aktivt til eget liv, til selvbestemmelse og dermed til hvad han eller hun ønsker støtte til. 

Low Arousal

Low Arousal betyder "tilpasset pædagogik" og er en konflikt- og stressnedsættende pædagogisk tilgang, som det pædagogiske personale forebygger, forstår og løser konflikter ud fra. Low Arousal gør op med konsekvenspædagogikken og fokuserer gennem strategier på at undgå restriktioner og i stedet finde løsninger, der nedbringer et højt stressniveau hos borgeren.

Formålet med Low arousal er:

 • at nedbringe antallet af konflikter
 • at nedbringe antallet af  magtanvendesler og arbejdsulykker
 • at øge fagligheden og ensartetheden i forhold til forebyggelse og håndtering af konfliktersituationer

Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale er en evidensbaseret samtaleteknik, der er udviklet af psykologer til at skabe afklaring og motivation i forhold til ændring af adfærd eller livsstil. I den motiverende samtale arbejder man på at frembringe borgerens egne argumenter og gode grunde til at lave en forandring. Man arbejder med fokus på borgeren med udgangspunkt i borgerens perspektiv på sin egen situation ønsker for fremtiden.

Det grundlæggende er at:

 • lytte aktivt og nærværende
 • finde ressourcer til forandring hos borgeren selv (indre motivation)
 • tage udgangspunkt i borgerens egne holdninger, overvejelser og præferencer
 • undgå konfrontation og modstand i samtalen og uden at fordømme borgerens valg
 • frigøre/afklare borgeren nok i forhold til de modsatrettede muligheder (ambivalens), der er til stede i personens aktuelle livssituation til at kunne påbegynde en forandringsproces
 • anerkende borgerens ret til selvbestemmelse.
 • starte tanker om, at forandring er mulig.
APPFWU01V