Skip til primært indhold

Østruplund

Østruplund er et bo- og aktivitets og samværstilbud på Nordfyn. Vi modtager borgere, der er domfældte.

Østruplund

Specialcenter Syddanmark, Østruplund er et bo- og aktivitets- og samværstilbud på Nordfyn. Det består af 3 boafdelinger Slottet, Marken og Skoven samt A-huset som er et aktivitets- og samværstilbud.  

Målgruppe

Voksne personer med udviklingshæmning, som har en dom eller særlige behov i forhold til adfærd, herunder personer med dobbeltdiagnoser og udtalt problemadfærd. Målgruppen er blandt andet kendetegnet ved manglende evne til social omgang med andre mennesker, fravær af empati og manglende selvindsigt. Der kan også være tale om personligheds­forstyrrelser, lav aggressions - og impulskontrol, dobbeltdiagnoser, affektlabilitet og blandingsmisbrug.

Lovgrundlag

Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 107 og § 108, og aktivitets- og samværstilbuddet er omfattet af Servicelovens § 104.

Personer med dom er omfattet af Straffeloven og Retssikkerhedsloven.

Bolig og pladser

Østruplund er opdelt i 3 underafdelinger for bodelen – Slottet, Skoven og Marken, og der er døgndækning med vågen nattevagt i alle enheder.

Der er mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter i kortere eller længere perioder.

Antal pladser
Underafdeling Normering
Slottet 8 borgere
Skoven 12 borgere
Marken 12 borgere

Boligen

Østruplund har tre boafdelinger med lejligheder samt et aktivitets- og samværstilbud.

Slottet har torums lejligheder på ca. 33 - 55 kvadratmeter. Afdelingen har fælles opholdsstue.

Skoven har torums lejligheder på ca. 45 kvadratmeter. Afdelingen har fælles opholdsstue og køkken.

Marken har 12 torums lejligheder på ca. 45 kvadratmeter, der er fælles opholdsstue og køkken.

Østruplund har egen kantine, og borgerne har mulighed for at tilkøbe madordning. Kosten afregnes med hver borger én gang om måneden.

Omgivelser

Østruplund er et slot, som ligger i naturskønne og landlige omgivelser og ligger ca. 3 km fra Otterup. Østruplund råder over 12 tønder land, med parkanlæg omkranset af skov.

Pædagogisk tilgang

Vi anvender neuropædagogik i tilbuddet, som er en pædagogisk fremgangsmetode, hvor man tager udgangspunkt i personens ressourcer og funktionsniveau. Indsatsen målrettes, og der arbejdes mod at mindske forvirring og frustration for den enkelte.

Vi screener hver borger med neuropsykologisk test og observationer. Ud fra screeningen finder vi arbejdsmetoder, som hjælper og støtter den enkelte.

Udviklingssamtale

Vi holder borgerudviklingssamtaler, hvor borgerne kan fortælle om deres ønsker. Sammen med borgeren vurderes, hvordan vi kan opfylde ønsker og sætte delmål, som giver mulighed for at få succes.

Brugerindflydelse

Borgerne har indflydelse på kostplan, aktiviteter, beskæftigelse, ferier og indkøb.
Hver måned holdes fælles bruger- og borgermøde på Østruplund. I de forskellige boenheder holdes møder med jævne mellemrum.

Ferier

Hvis borgeren ønsker at tage på ferie, hjælper vi med planlægningen og lægger et budget med udgifter til personaleledsagelse, transport, ophold og lommepenge. Prisen falder, hvis borgerne vælger at følges ad på ferie.

Samarbejde med pårørende

På Østruplund lægger vi vægt på et godt samarbejde med pårørende, og vi arbejder åbent og imødekommende for at skabe gode vilkår for en aktiv samarbejdsrelation.

Pårørende er altid velkomne til at kontakte Østruplund og til at aflægge et besøg.

Hvis den enkelte borger ønsker det, bliver de pårørende indbudt til individuelle planmøder, hvor der lægges planer for borgeren.

På Østruplund har vi en støtteforening for pårørende, som holder møde to-tre gange hvert år. Pårørende bliver indbudt til sommerfester og julearrangementer.

Botilbud

Som borger på tilbuddet får man støtte og hjælp til at:

 • Skabe sociale kontakter og netværk
 • Udarbejde individuel plan og sætte mål for indsatsen
 • Strukturere hverdagen
 • Administrere økonomi
 • Ordne nødvendige daglige opgaver
 • Komme til læge, tandlæge, frisør og lignende
 • Læse post
 • Personlig hygiejne
 • Håndtere medicin
 • Lave mad
 • Vaske tøj
 • Handle
 • Deltage i aktiviteter
 • Kontakte myndigheder

Aktivitets- og samværstilbuddet på Østruplund tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer med psykisk funktionsnedsættelse med dom eller adfærdsmæssige problemer samt personer med dobbeltdiagnose.

Målsætning for Specialcenter Syddanmark, afdeling Østruplund

"At man, når det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest må passe på at finde ham, der, hvor han er, og begynde der".

Til trods for at Søren Kirkegaard skrev disse ord i 1859 er det stadig de tanker, der danner grundlag for den nuværende servicelov, som er grundlaget for vort daglige arbejde for og med borgere. Servicelovens intentioner er netop at stille det enkelte menneske fri til at træffe egne valg og bestemme over eget liv.

Vi forsøger således at være livshjælpere og understøtte borgernes identitet ved netop at møde dem, der hvor de er og tage udgangspunkt og afsæt derfra i den socialpædagogiske indsats over for den enkelte borger.

Helle Beck Madsen

Afdelingsleder

Skoven


23 27 65 32

Simon Vaaben

Afdelingsleder

Slottet


20 22 91 33

John Nelander Kielstrup

Afdelingleder

Marken og A-hus


20 22 46 23

Østruplund

Klintebjergvej 75 5450 Otterup


99 44 15 00
APPFWU01V