Skip til primært indhold

Østruplund

Bo- og aktivitets- og samværstilbud i Otterup, Nordfyn, for voksne som er domfældte eller har særlige behov i forhold til adfærd.

Lovgrundlag og normering 

Botilbuddet er omfattet af Servicelovens § 107 og § 108, og aktivitets- og samværstilbuddet er omfattet af Servicelovens § 104.

Personer med dom er omfattet af Straffeloven og Retssikkerhedsloven.

Østruplund er normeret til 33 borgere i alt. Fordelingen ser således ud:

Antal pladser
Underafdeling 

Normering 

Slottet  9 borgere
Skoven  12 borgere
Marken 12 borgere

Der er mulighed for at oprette enkeltmandsprojekter i kortere eller længere perioder.

Målgruppe 

Østruplunds målgruppe er særligt målrettet til voksne psykisk udviklingshæmmede med psykosociale udfordringer.

Det kan f. eks. være: tilknytningsforstyrrelse, dårlig impulsstyring, krænkende eller problematisk seksualitet, misbrugsproblematikker eller manglende sociale kompetencer.

Enkelte har en tilsyns – eller behandlingsdom.

Der er en stor spredning i borgernes funktionsniveau, og nogle kan være svært udadreagerende i frustrationssituationer.

Bolig

Østruplund er et slot, som ligger i naturskønne og landlige omgivelser og ligger ca. 3 km fra Otterup. Østruplund råder over 12 tønder land, med parkanlæg omkranset af skov.

Østruplund har tre boafdelinger med lejligheder samt et aktivitets- og samværstilbud.

Slottet har toværelses lejligheder på ca. 33 - 55 kvadratmeter. Afdelingen har fælles opholdsstue, samt åbent køkkenalrum.

Skoven har toværelses lejligheder på ca. 45 kvadratmeter. Afdelingen har fælles opholdsstue og køkken.

Marken har toværelses lejligheder på ca. 45 kvadratmeter. Afdelingen har fælles opholdsstue og køkken.

Østruplund har egen kantine, og borgerne har mulighed for at tilkøbe madordning. Kosten afregnes med hver borger én gang om måneden.

Personale 

På Østruplund arbejdes der i dags-, aften- og vågen nattevagter i både Slottet, Skoven og Marken. 

Faggrupper 

På Østruplund arbejder der følgende faggrupper:

Pædagoger, pædagogiske assistenter, omsorgsmedarbejdere, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, køkkenpersonale og en pedel.

Pædagogisk tilgang 

Vi arbejder ud fra en faglig forståelsesramme med afsæt i systemisk, psykodynamisk og neuropædagogisk teori, hvor borgerens individuelle udviklingsplan tager sigte på behandling og rehabilitering af borgerens fysiske, kognitive, sproglige, emotionelle og sociale funktioner. 

Konflikthåndtering tager udgangspunkt i Low Arousal og medarbejderne uddannes efter denne metode af interne Studio III instruktører.

Du kan læse mere om Specialcenter Syddanmarks værdier og pædagogik her

Afdelingen

Botilbuddet

Østruplund tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer med psykisk funktionsnedsættelse med dom eller adfærdsmæssige problemer samt personer med dobbeltdiagnose.

Som borger på tilbuddet får man støtte og hjælp til at:

 • Skabe sociale kontakter og netværk
 • Udarbejde individuel plan og sætte mål for indsatsen
 • Strukturere hverdagen
 • Administrere økonomi
 • Ordne nødvendige daglige opgaver
 • Komme til læge, tandlæge, frisør og lignende
 • Læse post
 • Personlig hygiejne
 • Håndtere medicin
 • Lave mad
 • Vaske tøj
 • Handle
 • Deltage i aktiviteter
 • Kontakte myndigheder

Aktivitetstilbud 

I vores interne aktivitetshus, A-huset, tilbyder vi forskellige aktiviteter og har gode erfaringer i at tilrettelægge aktiviteter, som imødekommer den enkeltes behov.

Der afholdes trivselssamtaler og værkstedsmøder, hvor borgerne får mulighed for at ytre deres holdninger og ønsker. Dette er med til at understøtte medindflydelse og at aktiviteter tager udgangspunkt i borgernes interesser.

Samarbejdet med pårørende 

På Østruplund lægger vi vægt på et godt samarbejde med pårørende, og vi arbejder åbent og imødekommende for at skabe gode vilkår for en aktiv samarbejdsrelation.

Pårørende er altid velkomne til at kontakte Østruplund og til at aflægge et besøg.

Hvis den enkelte borger ønsker det, bliver de pårørende indbudt til individuelle planmøder, hvor der lægges planer for borgeren.

Østruplund har gennem mange år valgt at have et pårørenderåd som er ’borgernes og pårørendes stemme’ i forhold til Østruplunds tilbud og er rådgivende over for stedets personale og ledelse. 

Pårørenderådet mødes 4 gange årligt og er sammensat af familiemedlemmer til borgere på Østruplund.

Pårørende bliver indbudt til sommerfester og julearrangementer. 

Du kan få yderligere information omkring Specialcenter Syddanmarks samarbejde med pårørende her

Simon Vaaben

Afdelingsleder

Slottet


20 22 91 33

John Nelander Kielstrup

Afdelingleder

Marken


20 22 46 23

Camilla Munck

Afdelingsleder

A-hus og Skoven


29 47 62 28

Østruplund

Klintebjergvej 75, 5450 Otterup


99 44 15 00
APPFWU01V